Privacy Statement

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens en die van uw klanten van groot belang. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat Henk Schram Meubelen B.V. (hierna Henk Schram Meubelen/wij/we/ons/onze) op een zorgvuldige en veilige manier om met jouw persoonsgegevens.

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Henk Schram Meubelen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam of voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), woonplaats en postcode, telefoonnummer, e-mailadres, k.v.k-nummer, BTW-nummer, inlogcode. Deze gegevens zijn verplicht om op te geven om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 • Bankrekeningnummer
 • Kredietinformatie
 • ZR-nummer
 • Besteldata, bestelnummers, totaalbedragen, ordernummers, details van je bestellingen zoals totaal (aantal) bestellingen, bedragen, (type) artikelen, artikelnummers, aantal, kleur en prijs, bezorgdata en -tijden, bezorgkosten en overzicht van betalingen.
 • Vragen, klachten en reparatieverzoeken. We nemen uw vraag, klacht of verzoek om reparatie op in de database van onze klantenservice.
 • Gegevens over de overeenkomst in geval van een beroep op de garantie. Dit betekent dat we ook uw gegevens over uw bestelling e.d. verwerken.
 •  

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@henkschram.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Henk Schram Meubelen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • Ten aanzien van onze artikelen en diensten, waaronder financiële diensten, kunt u een vraag stellen, klacht indienen, verzoek doen om reparatie, een beroep doen op uw garantie of om een andere reden contact opnemen met onze klantenservice (info@henkschram.nl). Voor klachten kunt u onze klachtenprocedure nalezen. Om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan, moeten we u later kunnen benaderen met aanvullende informatie.
 • Om een risicoanalyse uitvoeren. Uit de analyse moet blijken of u kredietwaardig bent, om ons te beschermen tegen fraude en eventuele toekomstige betalingsachterstanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bureau dat de risicoanalyse voor Henk Schram Meubelen B.V. uitvoert.
 •  

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Henk Schram Meubelen B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang u een actieve klant bent. Hierna bewaren we uw gegevens 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Henk Schram Meubelen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Henk Schram Meubelen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  Henk Schram Meubelen B.V. werkt onder meer samen met partijen die ons helpen met het volgende:

 • Logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails
 • Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze shop. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics
 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens
 • Partijen die artikelen repareren
 • Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen
 • Voor specifieke doeleinden, zoals afhandeling van betalingen en betalingen via automatische incasso worden je gegevens doorgegeven van Henk Schram Meubelen B.V. aan ING.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze websites, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw bestelgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, artikel etc.) alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd.

 

Social Media

Als u ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze artikelen en diensten te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram of Twitter, zullen uw gegevens, zoals uw naam en uw interesses in onze artikelen en diensten, mogelijk zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke pagina's. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende social media van toepassing. Henk Schram Meubelen B.V. raadt u aan om die zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van die van Henk Schram Meubelen B.V. De voorwaarden van Henk Schram Meubelen B.V. en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media.

 

Jouw recht op informatie, inzage, rectificatie en verwijdering

We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval zullen we geen gevolg geven aan uw verzoek of, als we dat wel doen, administratiekosten rekenen. Je hebt het recht op inzage in uw gegevens. U heeft onder meer het recht om van Henk Schram Meubelen B.V. uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van uzelf afkomstig zijn). U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens. Henk Schram Meubelen B.V. kan u vragen om een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen ter identificatie. U kunt Henk Schram Meubelen B.V. vragen uw gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring of brief te sturen aan Henk Schram Meubelen B.V.. Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en Henk Schram Meubelen B.V. heeft geen andere grondslag voor de verwerking
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zogenaamde 'dwingende gerechtvaardigde gronden' die ervoor zorgen dat de verwerking mag worden voortgezet
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die daarop betrekking heeft
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Als Henk Schram Meubelen B.V. uw gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verplicht is om uw gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van uw gegevens ook moeten worden verwijderd.

Het 'recht om vergeten te worden' staat tussen aanhalingstekens. We kunnen of mogen namelijk niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk nog nodig voor:

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen die op Henk Schram Meubelen B.V. rusten
 • Archiveren voor statistische doeleinden (onder omstandigheden)
 • Instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims, bijvoorbeeld op basis van uw garantie

 

U heeft het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 • U bent het niet eens met de juistheid van uw gegevens
 • De verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat uw gegevens worden verwijderd. In de plaats daarvan wilt u liever dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt
 • Henk Schram Meubelen B.V. heeft uw gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nog wel nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim

 

Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met uw toestemming, in verband met een claim, ter bescherming van rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals internationale gegevensuitwisselingen tussen belasting- of douanediensten of financiële autoriteiten.

 

Wijzigingen

Henk Schram Meubelen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Henk Schram Meubelen B.V.


Klik hier om ons privacybeleid te downloaden

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Schijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, ontvang specials en zie als eerste onze nieuwe items van HSM Collection!