Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009
Algemene Voorwaarden
Henk SchramMeubelen B.V. gedeponeerd bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr…
1.1 Onder HSM wordt verstaan: Henk SchramMeubelen B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Almere;
1.2 Onder Koper wordt verstaan: degene aan wie HSM een aanbieding heeft gedaan
en/of met wie HSM een overeenkomst betreffende de verkoop en levering van
roerende zaken heeft gesloten.
1.3 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en
overeenkomsten van HSM tot verkoop en levering van zaken.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
1.5 Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur
van 30 dagen te rekenen vanaf de datumvan de offerte en/of aanbieding.
1.7 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt
vernietigd laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden. In de voorwaarden zal voor de nietige resp. vernietigde bepaling een
bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van
partijen.
2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat HSM deze schriftelijk heeft bevestigd, of
door ondertekening van partijen van een order/bestelformulier.
2.2 Indien HSM een orderbevestiging verstrekt, geldt deze als juist en volledig, tenzij
de Koper binnen 5 dagen schriftelijk protesteert.
3.1 De door HSM opgegeven bruto prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief
BTW en heffingen van overheidswege, en exclusief verzend-, vervoer-, export-,
verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
3.2 De in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HSM niet.
3.3 Na totstandkoming van de overeenkomst is HSM gerechtigd de overeengekomen
prijzen te verhogen in geval tussentijds verhogingen op vrachttarief, het
douanetarief, een BTW verhoging of kostprijsverhoging van meer dan 5%
plaatsvindt.
3.4 Koper zal facturen binnen 14 dagen na factuurdatumbetalen tenzij anders is
overeengekomen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een
betaling.

2/5
Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009
3.5 Bij uitblijven van de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per
maand of gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag.
3.6 Indien Koper in gebreke of verzuimis met betrekking tot de tijdige nakoming van
zijn verplichtingen, is HSM tevens gehouden tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zullen worden
berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten, onverminderd het recht van HSM op volledige kostenvergoeding in
geval deze kosten hoger zijn.
4.1 Door HSMte leveren zaken zijn vanaf moment van aflevering voor rekening en
risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering
het magazijn van HSM.
4.2 Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is
dan ook nimmer een fatale termijn. HSM is gerechtigd de zaken in gedeelten te
leveren. HSM is gerechtigd deelleveringen ook afzonderlijk te factureren.
5.1 Koper dient klachten over de geleverde zaken binnen 5 werkdagen na levering
schriftelijk aan HSM te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht. Bij
overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens HSM ter zake van
gebreken. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%, natuurlijke
kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in het hout ed., kunnen nooit
aanleiding geven tot enige reclame.
5.2 In geval van klachten ten aanzien van geleverde colli en de staat daarvan moeten
deze op de vrachtbrief worden aangetekend dan wel direct schriftelijk aan HSM
gemeld worden, bij gebreke waarvan iedere reclame vervalt.
5.3 Zaken die zonder toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd.
Retourzendingen reizen voor rekening en risico van Koper.
6.1 Alle door HSM geleverde zaken blijven eigendomvan HSMtotdat Koper alle
verplichtingen uit de met HSM gesloten overeenkomst is nagekomen. Het
voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die HSM mocht krijgen
wegens het tekortschieten van Koper in een of meer verplichtingen uit de
overeenkomst, alsmede verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding.
6.2 Koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud van zaken met de nodige
zorgvuldigheid te bewaren en afdoende te verzekeren.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken,
danwel rechten daarop willen vestigen, of doen gelden, of Koper failliet wordt
verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zal Koper HSM zo snel
mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

3/5
Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009
7.1 De in de catalogi/aanbieding/advertentie/prijslijsten opgenomen modellen,
afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen zijn slechts als
aanduiding getoond. Ook als een koper een proefmodel wordt getoond, dan wordt
het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
7.2 De door HSM op verzoek van Koper toegezonden proefmodellen kunnen niet
worden geretourneerd. De toegezonden proefmodellen worden volledig bij Koper
in rekening gebracht tegen de gebruikelijke cataloguswaarde.
8.1 Alle door HSM verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere
materialen en/of (elektronische) bestanden blijven eigendomvan HSM ongeacht of
deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze zijn uitsluitend
bestemd omdoor de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hen zonder
voorafgaande toestemming van HSM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
8.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendomop alle al dan niet krachtens
een overeenkomst door HSM vervaardigde of te leveren zaken berusten
uitsluitend bij HSM.
9.1 Indien koper een overeenkomst met HSMvoor levering wenst te annuleren
wordt 10% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als annuleringskosten bij
Koper in rekening gebracht.
9.2 Annulering dient steeds bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor zaken die
niet direct geleverd kunnen worden, geldt dat deze automatisch in backorder
worden gezet. Indien deze zaken niet binnen 2 maanden na de overeengekomen
leveringsdatum geleverd zijn, ontvangt Koper van HSM uiterlijk 3 weken na
ontvangst van de bestelling bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling
annuleren.
10.1 Op geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend met betrekking tot
fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van de fabrikant.
10.2 De garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten
gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik,
onderhoud, opslag of vervoer. Garantie wordt uitsluitend verleend op leveringen
aan Kopers binnen de EU. De garantie vervalt bij bewerkingen, wijzigingen,
montageveranderingen of reparaties door een derde aan/of van het geleverde, bij
gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing, bij
het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en bij slecht onderhoud.

4/5
Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009
10.3 Voor fabricagefouten geldt dat de fabrikant een garantieclaimzal beoordelen.
Indien de fabrikant een garantieclaim afwijst, is HSM daaraan gehouden en is
HSM niets aan Koper verschuldigd.
10.4 Als Koper niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
heeft voldaan, is een beroep op de garantieregeling uitgesloten.
11.1 HSM is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uit hoofde van een
aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaak, tenzij deze het gevolg is van
opzet of grove schuld van HSM.
11.2 HSM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar
niet gelimiteerd tot): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfstagnatie.
11.3 De totale aansprakelijkheid voor directe schade zal nooit meer bedragen dan
maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken ter zake het
schadeveroorzakende feit gepaard is gegaan.
11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan schriftelijk aan
HSM heeft gemeld.
11.5 HSM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd of
ondeskundig gebruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan
aangegeven of anders dan waar de zaak voor bestemd is.
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van hun verplichting(en) indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is
aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept en
nog krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting
voor haar rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan:
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop HSM geen
invloed kan uitoefenen doch waardoor HSM niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HSM, poststakingen,
verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmeringen,
stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, worden daar
in ieder geval onder begrepen.
13.1 HSMkan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval van: overmacht, indien de Koper
ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen, aan Koper– al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt

5/5
Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009
verleend, indien ten aanzien van de Koper faillissement wordt aangevraagd, of
indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. HSM is alsdan niet tot
enige schadevergoeding gehouden.
13.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Koper aan HSM verschuldigde
betalingen onmiddellijk en geheel opeisbaar.
14.1 Op alle overeenkomsten tussen HSM en Koper is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen die tussen Koper en HSM mochten ontstaan met
betrekking tot de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad.

klik hier voor de algemene voorwaarden

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Schijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, ontvang specials en zie al eerste onze nieuwe items in de HSM Collectie!