Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009

Algemene Voorwaarden

Henk SchramMeubelen B.V. gedeponeerd bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr…

1.1 Onder HSM wordt verstaan: Henk SchramMeubelen B.V., gevestigd en

kantoorhoudende te Almere;

1.2 Onder Koper wordt verstaan: degene aan wie HSM een aanbieding heeft gedaan

en/of met wie HSM een overeenkomst betreffende de verkoop en levering van

roerende zaken heeft gesloten.

1.3 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en

overeenkomsten van HSM tot verkoop en levering van zaken.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door

partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

1.5 Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Koper worden

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur

van 30 dagen te rekenen vanaf de datumvan de offerte en/of aanbieding.

1.7 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt

vernietigd laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden. In de voorwaarden zal voor de nietige resp. vernietigde bepaling een

bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van

partijen.

2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat HSM deze schriftelijk heeft bevestigd, of

door ondertekening van partijen van een order/bestelformulier.

2.2 Indien HSM een orderbevestiging verstrekt, geldt deze als juist en volledig, tenzij

de Koper binnen 5 dagen schriftelijk protesteert.

3.1 De door HSM opgegeven bruto prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief

BTW en heffingen van overheidswege, en exclusief verzend-, vervoer-, export-,

verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

3.2 De in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HSM niet.

3.3 Na totstandkoming van de overeenkomst is HSM gerechtigd de overeengekomen

prijzen te verhogen in geval tussentijds verhogingen op vrachttarief, het

douanetarief, een BTW verhoging of kostprijsverhoging van meer dan 5%

plaatsvindt.

3.4 Koper zal facturen binnen 14 dagen na factuurdatumbetalen tenzij anders is

overeengekomen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een

betaling.


2/5

Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009

3.5 Bij uitblijven van de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van

rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per

maand of gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag.

3.6 Indien Koper in gebreke of verzuimis met betrekking tot de tijdige nakoming van

zijn verplichtingen, is HSM tevens gehouden tot volledige vergoeding van

buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zullen worden

berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van

Advocaten, onverminderd het recht van HSM op volledige kostenvergoeding in

geval deze kosten hoger zijn.

4.1 Door HSMte leveren zaken zijn vanaf moment van aflevering voor rekening en

risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering

het magazijn van HSM.

4.2 Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is

dan ook nimmer een fatale termijn. HSM is gerechtigd de zaken in gedeelten te

leveren. HSM is gerechtigd deelleveringen ook afzonderlijk te factureren.

5.1 Koper dient klachten over de geleverde zaken binnen 5 werkdagen na levering

schriftelijk aan HSM te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht. Bij

overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens HSM ter zake van

gebreken. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%, natuurlijke

kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in het hout ed., kunnen nooit

aanleiding geven tot enige reclame.

5.2 In geval van klachten ten aanzien van geleverde colli en de staat daarvan moeten

deze op de vrachtbrief worden aangetekend dan wel direct schriftelijk aan HSM

gemeld worden, bij gebreke waarvan iedere reclame vervalt.

5.3 Zaken die zonder toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd.

Retourzendingen reizen voor rekening en risico van Koper.

6.1 Alle door HSM geleverde zaken blijven eigendomvan HSMtotdat Koper alle

verplichtingen uit de met HSM gesloten overeenkomst is nagekomen. Het

voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die HSM mocht krijgen

wegens het tekortschieten van Koper in een of meer verplichtingen uit de

overeenkomst, alsmede verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding.

6.2 Koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud van zaken met de nodige

zorgvuldigheid te bewaren en afdoende te verzekeren.

6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken,

danwel rechten daarop willen vestigen, of doen gelden, of Koper failliet wordt

verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zal Koper HSM zo snel

mogelijk daarvan op de hoogte stellen.


3/5

Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009

7.1 De in de catalogi/aanbieding/advertentie/prijslijsten opgenomen modellen,

afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen zijn slechts als

aanduiding getoond. Ook als een koper een proefmodel wordt getoond, dan wordt

het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt

overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

7.2 De door HSM op verzoek van Koper toegezonden proefmodellen kunnen niet

worden geretourneerd. De toegezonden proefmodellen worden volledig bij Koper

in rekening gebracht tegen de gebruikelijke cataloguswaarde.

8.1 Alle door HSM verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere

materialen en/of (elektronische) bestanden blijven eigendomvan HSM ongeacht of

deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze zijn uitsluitend

bestemd omdoor de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hen zonder

voorafgaande toestemming van HSM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt

of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte

stukken anders voortvloeit.

8.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendomop alle al dan niet krachtens

een overeenkomst door HSM vervaardigde of te leveren zaken berusten

uitsluitend bij HSM.

9.1 Indien koper een overeenkomst met HSMvoor levering wenst te annuleren

wordt 10% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als annuleringskosten bij

Koper in rekening gebracht.

9.2 Annulering dient steeds bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor zaken die

niet direct geleverd kunnen worden, geldt dat deze automatisch in backorder

worden gezet. Indien deze zaken niet binnen 2 maanden na de overeengekomen

leveringsdatum geleverd zijn, ontvangt Koper van HSM uiterlijk 3 weken na

ontvangst van de bestelling bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling

annuleren.

10.1 Op geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend met betrekking tot

fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van de fabrikant.

10.2 De garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten

gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik,

onderhoud, opslag of vervoer. Garantie wordt uitsluitend verleend op leveringen

aan Kopers binnen de EU. De garantie vervalt bij bewerkingen, wijzigingen,

montageveranderingen of reparaties door een derde aan/of van het geleverde, bij

gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing, bij

het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en bij slecht onderhoud.


4/5

Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009

10.3 Voor fabricagefouten geldt dat de fabrikant een garantieclaimzal beoordelen.

Indien de fabrikant een garantieclaim afwijst, is HSM daaraan gehouden en is

HSM niets aan Koper verschuldigd.

10.4 Als Koper niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst

heeft voldaan, is een beroep op de garantieregeling uitgesloten.

11.1 HSM is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uit hoofde van een

aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaak, tenzij deze het gevolg is van

opzet of grove schuld van HSM.

11.2 HSM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar

niet gelimiteerd tot): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfstagnatie.

11.3 De totale aansprakelijkheid voor directe schade zal nooit meer bedragen dan

maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken ter zake het

schadeveroorzakende feit gepaard is gegaan.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan schriftelijk aan

HSM heeft gemeld.

11.5 HSM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd of

ondeskundig gebruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan

aangegeven of anders dan waar de zaak voor bestemd is.

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van hun verplichting(en) indien zij

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is

aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept en

nog krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting

voor haar rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan:

alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop HSM geen

invloed kan uitoefenen doch waardoor HSM niet in staat is zijn verplichtingen na

te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HSM, poststakingen,

verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmeringen,

stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, worden daar

in ieder geval onder begrepen.

13.1 HSMkan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke

tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval van: overmacht, indien de Koper

ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar

verplichtingen, aan Koper– al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt


5/5

Algemene voorwaarden HSM/209246/versie juli 2009

verleend, indien ten aanzien van de Koper faillissement wordt aangevraagd, of

indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. HSM is alsdan niet tot

enige schadevergoeding gehouden.

13.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Koper aan HSM verschuldigde

betalingen onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.1 Op alle overeenkomsten tussen HSM en Koper is uitsluitend het Nederlands recht

van toepassing. Alle geschillen die tussen Koper en HSM mochten ontstaan met

betrekking tot de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de

bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad.klik hier voor de algemene voorwaarden

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Schijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, ontvang specials en zie al eerste onze nieuwe items in de HSM Collectie!