Algemene voorwaarden

Henk Schram Meubelen B.V. gedeponeerd bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr 39063438

 


1.     Algemene voorwaarden

1.1     Onder HSM wordt verstaan: Henk Schram Meubelen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Almere;

1.2     Onder Koper wordt verstaan: degene aan wie HSM een aanbieding heeft gedaan en/of met wie HSM een overeenkomst betreffende de verkoop en levering van roerende zaken heeft gesloten.

1.3     Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van HSM tot verkoop en levering van zaken.

1.4     Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

1.5     Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6     Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

1.7     Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In de voorwaarden zal voor de nietige resp. vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

 

2.     Totstandkominng

2.1     Een overeenkomst komt tot stand nadat HSM deze schriftelijk heeft bevestigd, of door ondertekening van partijen van een order/bestelformulier.

2.2     Indien HSM een orderbevestiging verstrekt, geldt deze als juist en volledig, tenzij de Koper binnen 5 dagen schriftelijk protesteert.

 

3.    Prijzen en betalingen

3.1     De door HSM opgegeven bruto prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, en exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2     De in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden HSM niet.

3.3     Na totstandkoming van de overeenkomst is HSM gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval tussentijds verhogingen op vrachttarief, het douanetarief, een BTW verhoging of kostprijsverhoging van meer dan 5% plaatsvindt.

3.4     Koper zal facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen tenzij anders is overeengekomen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

3.5     Bij uitblijven van de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag.

3.6     Indien Koper in gebreke of verzuim is met betrekking tot de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, is HSM tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van HSM op volledige kostenvergoeding in geval deze kosten hoger zijn.

 

4.     Leveringen en risico's

4.1     Door HSM te leveren zaken zijn vanaf moment van aflevering voor rekening en risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering het magazijn van HSM.

4.2     Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. HSM is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. HSM is gerechtigd deelleveringen ook afzonderlijk te factureren.

 

5.     Klachten en retouren

5.1     Koper dient klachten over de geleverde zaken binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan HSM te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens HSM ter zake van gebreken. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%, natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in het hout ed., kunnen nooit aanleiding geven tot enige reclame.

5.2     In geval van klachten ten aanzien van geleverde colli en de staat daarvan moeten deze op de vrachtbrief worden aangetekend dan wel direct schriftelijk aan HSM gemeld worden, bij gebreke waarvan iedere reclame vervalt.

5.3     Zaken die zonder toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van Koper.

 

6.     Eigendomsvoorbehoud

6.1     Alle door HSM geleverde zaken blijven eigendom van HSM totdat Koper alle verplichtingen uit de met HSM gesloten overeenkomst is nagekomen. Het voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die HSM mocht krijgen wegens het tekortschieten van Koper in een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding.

6.2     Koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud van zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en afdoende te verzekeren.

6.3     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen, of doen gelden, of Koper failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zal Koper HSM zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

 

7.    Modellen en afbeeldingen

7.1     De in de catalogi/aanbieding/advertentie/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen zijn slechts als aanduiding getoond. Ook als een koper een proefmodel wordt getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

7.2     De door HSM op verzoek van Koper toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. De toegezonden proefmodellen worden volledig bij Koper in rekening gebracht tegen de gebruikelijke cataloguswaarde.

 

8.     Intellectueel eigendom

8.1     Alle door HSM verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen en/of (elektronische) bestanden blijven eigendom van HSM ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van HSM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.2     Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle al dan niet krachtens een overeenkomst door HSM vervaardigde of te leveren zaken berusten uitsluitend bij HSM.

 

9.    Annuleringen

9.1     Indien koper een overeenkomst met HSM voor levering wenst te annuleren wordt 10% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als annuleringskosten bij Koper in rekening gebracht.

9.2     Annulering dient steeds bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor zaken die niet direct geleverd kunnen worden, geldt dat deze automatisch in backorder worden gezet. Indien deze zaken niet binnen 2 maanden na de overeengekomen leveringsdatum geleverd zijn, ontvangt Koper van HSM uiterlijk 3 weken na ontvangst van de bestelling bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren.

 

10.     Garantie

10.1     Op geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend met betrekking tot fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van de fabrikant.

10.2     De garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer. Garantie wordt uitsluitend verleend op leveringen aan Kopers binnen de EU. De garantie vervalt bij bewerkingen, wijzigingen, montageveranderingen of reparaties door een derde aan/of van het geleverde, bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing, bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en bij slecht onderhoud.

10.3     Voor fabricagefouten geldt dat de fabrikant een garantieclaim zal beoordelen. Indien de fabrikant een garantieclaim afwijst, is HSM daaraan gehouden en is HSM niets aan Koper verschuldigd.

10.4     Als Koper niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, is een beroep op de garantieregeling uitgesloten.

 

11.     Aansprakelijkheid

11.1     HSM is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uit hoofde van een aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaak, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van HSM.

11.2     HSM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet gelimiteerd tot): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

11.3     De totale aansprakelijkheid voor directe schade zal nooit meer bedragen dan maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken ter zake het schadeveroorzakende feit gepaard is gegaan.

11.4     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan schriftelijk aan HSM heeft gemeld.

11.5     HSM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd of ondeskundig gebruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan aangegeven of anders dan waar de zaak voor bestemd is.

 

12.     Force majeure

12.1     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van hun verplichting(en) indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept en nog krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop HSM geen invloed kan uitoefenen doch waardoor HSM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HSM, poststakingen, verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, worden daar in ieder geval onder begrepen.

 

13.     Beëindiging van de overeenkomst

13.1     HSM kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval van: overmacht, indien de Koper ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, aan Koper al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Koper faillissement wordt aangevraagd, of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. HSM is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

13.2     Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Koper aan HSM verschuldigde betalingen onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 

14.     Geschillen en toepasselijk recht

14.1     Op alle overeenkomsten tussen HSM en Koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Koper en HSM mochten ontstaan met betrekking tot de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad.

 


klik hier voor de algemene voorwaarden

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Schijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, ontvang specials en zie als eerste onze nieuwe items van HSM Collection!